ചേരുവകൾ

  • കളർ മാസ്റ്റർബാച്ച്

    കളർ മാസ്റ്റർബാച്ച്

    പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളിമർ മെറ്റീരിയലുകൾക്കായുള്ള ഒരു പുതിയ തരം പ്രത്യേക കളറന്റാണ് കളർ മാസ്റ്റർബാച്ച്, പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് ചെറിയ അളവിൽ കളർ മാസ്റ്റർബാച്ചും നിറമില്ലാത്ത റെസിനും കലർത്തി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പിഗ്മെന്റ് കോൺസൺട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു വർണ്ണ റെസിനോ ഉൽപ്പന്നമോ നേടാൻ കഴിയും.