സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭാഗങ്ങൾ

  • സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭാഗങ്ങൾ

    സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭാഗങ്ങൾ

    റബ്ബർ, കട്ടിംഗ്, സ്റ്റാമ്പിംഗ്, ഗൈഡ് പിന്നുകളും കുറ്റിക്കാടുകളും, എജക്റ്റർ വടികൾ, എജക്റ്റർ പിന്നുകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള ഡൈ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭാഗങ്ങൾ നൽകുന്നു.