ഫിക്‌ചറുകൾ

 • ജിഗ്

  ജിഗ്

  വഴക്കം, കൃത്യത, നിലവാരം, ബുദ്ധി എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജിഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത്
 • മൂന്ന് ആക്സസ് സെർവോ ഡ്രൈവൺ റോബോട്ട്

  മൂന്ന് ആക്സസ് സെർവോ ഡ്രൈവൺ റോബോട്ട്

  3600T-ന് താഴെയുള്ള ക്ലാമ്പിംഗ് ഫോഴ്‌സുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ത്രീ ആക്‌സസ് സെർവോ ഡ്രൈവൺ റോബോട്ടിനെ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമതയും ഉപയോഗിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് സമയത്ത് പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ മാനിപ്പുലേറ്റർ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
 • IMM1300-2400T സെർവോ റോബോട്ട്

  IMM1300-2400T സെർവോ റോബോട്ട്

  1300T-2400T-യ്‌ക്കിടയിലുള്ള ക്ലാമ്പിംഗ് ഫോഴ്‌സുള്ള ഇൻജക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമതയും ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ സെർവോ റോബോട്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് സമയത്ത് പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിഘടിപ്പിച്ച വസ്തുക്കളും പുറത്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ മാനിപ്പുലേറ്റർ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
 • IMM850T-1300T സെർവോ റോബോട്ട്

  IMM850T-1300T സെർവോ റോബോട്ട്

  850T-1300T-യ്‌ക്കിടയിലുള്ള ക്ലാമ്പിംഗ് ഫോഴ്‌സുള്ള ഇൻജക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമതയും ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ സെർവോ റോബോട്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് സമയത്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഡീഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയലുകളും പുറത്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ മാനിപ്പുലേറ്റർ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
 • ഓട്ടോമോട്ടീവ് ചെക്കിംഗ് ഫിക്‌ചർ

  ഓട്ടോമോട്ടീവ് ചെക്കിംഗ് ഫിക്‌ചർ

  ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിവിധ അളവുകൾ (അപ്പെർച്ചർ, സ്പേസ് മുതലായവ) നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്യമായ സഹിഷ്ണുതയുടെയും കാര്യക്ഷമതയുടെയും ഫിക്സ്ചർ പരിശോധിക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ വാഹന ഭാഗങ്ങൾ, എയറോനോട്ടിക്സ്, കൃഷി തുടങ്ങിയ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
 • അഞ്ച് ആക്സസ് സെർവോ ഡ്രൈവൺ റോബോട്ട്

  അഞ്ച് ആക്സസ് സെർവോ ഡ്രൈവൺ റോബോട്ട്

  3600T-യിൽ താഴെയുള്ള ക്ലാമ്പിംഗ് ഫോഴ്‌സുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ, സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമതയുമുള്ള അഞ്ച് ആക്‌സസ് സെർവോ ഡ്രൈവൺ റോബോട്ടിനെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് സമയത്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഡീഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയലുകളും പുറത്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ മാനിപ്പുലേറ്റർ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.