2021.3.4 യുവാൻ ചെങ്‌മാവോ, സെജിയാങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ് വൈസ് ചെയർമാൻ

2021.3.4 യുവാൻ ചെങ്‌മാവോ, സെജിയാങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ് വൈസ് ചെയർമാൻ

uito (1) uito (2) uito (3) uito (4) uito (5) uito (6) uito (7) uito (8)


പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച് -20-2021